Ta lærerutdanningen i Alta

Se mot nord!


Ved UiT, campus Alta har du mulighet til å utdanne deg til lærer ved landets ledende lærerutdanning. I et innovativt fylke med nordområdesatsing som hovedfokus, kan DU være med å bidra gjennom en lærerutdanningsmaster. Studiet er lagt opp som et campusbasert heltidsstudium med ukentlig undervisning. Som student hos oss får du jobbe i tett dialog med et kunnskapsrikt fagmiljø. UiT Norges arktiske universitet tilbyr landets eneste integrerte femårlige master i lærerutdanning 5.-10. trinn.
Les mer om hvorfor du skal studere i Alta

Landets ledende lærerutdanning
Universitetet i Tromsø er landets første tilbyder av integrert master i lærerutdanning, fra grunnskole til og med videregående opplæring. Ved UiT – Norges arktiske universitet kan du ta en master i lærerutdanning med solid faglig tyngde, mye praksis og god oppfølging. Teori og praksis er tett koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Lektortittel
UiT er landets eneste tilbyder av integrert masterutdanning for 1.-7. trinn,  5.-10. trinn samt 8.-13- trinn. Med en mastergrad i lærerutdanning fra UiT får du tittelen lektor.


Mye praksis
Utdanningen har høy kvalitet og tett oppfølging fra våre dyktige forelesere.
Som utdannet lektor har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.
Som masterstudent får du praksisopplæring  allerede fra første studieår. I løpet av de fire første årene har du gjennomført 22 uker veiledet praksis. Du får også mulighet til å gjennomføre fire uker praksis i utlandet.

Høy kvalitet og gode verktøy
Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev. Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Forskningsbasert utdanning
Som lektor har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.

Utveksling
Som masterstudent kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversiteter: UC Berkeley i USA, Umeå Universitet i Sverige, Åbo Akademi i Finland og Nelson Mandela Metropolitan University i Sør-Afrika).

Lønn
Med tittelen lektor får du lektorlønn. Startlønnen til en lektor er kr 468 800.
Du kan lese mer om lønn på utdanningsforbundets nettsider

Kommentarer