Figurtall presentert på CERME

I uka som var deltok jeg (Anita) på en europeisk konferanse om matematikklæring og -undervisning. Det var ulike arbeidsgrupper på konferansen og jeg valgte å delta i gruppa som fokuserte på algebraisk tenking. Denne gruppa ble ledet av Jeremy Hogden fra UK og i gruppa var det flere som presenterte sin forskning på elevers arbeid med figurtall. Figurtall er en fantastisk tilnærming og inngangsvinkel til algebra og oppgavene kan tilpasses både barnehagebarn og studenter på universitetsnivå.

Her er noen smakebiter fra konferansen:

Heidi Strømskag er en av de i Norge som har arbeidet mest med figurtall, både fra et teoretisk og fra et empirisk perspektiv. Hun presenterte sitt arbeid om hvordan figurtall kan differensieres og gjøres kvalitativt varierte. Hun har i hovedsak brukt sine figurtalloppgaver på universitetsnivå, men dette er ideer som i de kommende årene antakelig kommer til å påvirke både undervisninga og lærebøkene i grunnskolen.

Heidi presenterer sin forskning 

Mathias Norquist deltar i et stort prosjekt om kreative resonnementer og presenterte sine funn fra dette prosjektet. Her har de forsket på sammenhengen mellom ulike måter å presentere oppgaver på og elevenes kunnskap om oppgaven etter noen måneder. Forskningsresultatene viser at for elever som har lave karakterer i matematikk er det viktig med en utforskende tilnærming til oppgaven, der elevene får mulighet til å utforske figurtallet før de begynner arbeidet med symboler.

Dette er resultater som er utrolig viktig å formidle til skoler og lærere fordi det viser konkret hvordan de kan legge til rette for at også de elevene som sliter med matematikk kan gis mulighet til å lære algebra:

Mathias forteller om sine resultater 

Maria Chimoni fra Kypros fortalte om sitt arbeid der hun har sett på sammenhengen mellom algebraisk tenking og ulike resonneringsmåter. Arbeidet hennes er veldig viktig fordi det har potensiale til å ikke bare si noe om sammenhengen mellom disse, men også til å være et verktøy som lærere kan bruke i algebraundervisninga.

Maria forklarer sine resultater 

Her er eksempler på oppgaver Maria har brukt i sin forskning:

Oppgaver fra Marias prosjekt

Det er utrolig inspirerende å få innblikk i forskningen som gjøres på elevers algebralæring og det er oppløftende at vi begynner å få et godt fundament for å legge til rette for at også de som sliter med matematikk får utbytte av algebraundervisninga. Nå er neste utfordring å formidle disse funnene til skolene og legge til rette for implementering av nye oppgaver og algebraiske tilnærminger.

Da er det bare å ta fatt på en ny uke og kanskje kan Marias oppgaver være en inspirasjon til å utforske eget algebraiske potensiale?

Kommentarer